Vedtægter

Hent vedtægter 2019 som PDF

Navn

Klubbens navn er “Seniorklubben NESA”.

Formål

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse af klubmøder én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres museumsbesøg, gåture, udflugter, fester o. lign.
Til klubben kan knyttes interessegrupper, der efter bestyrelsens beslutning findes relevante for medlemskredsen. Til klubbens arrangementer må medlemmerne medtage én ledsager. Klubben er en almindelig, ikke erhvervsdrivende klub.

Medlemmer

Man kan optages som medlem, når en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Er pensioneret eller gået på efterløn fra NESA/DONG Energy/Radius/ Ørsted herunder fra frasolgte selskaber eller virksomhedsoverdragede medarbejdere.
 • Ansatte medarbejdere i Ørsted-koncernen, datterselskaber samt frasolgte virksomheder eller virksomhedsoverdragende medarbejdere, der er fyldt 55 år.
 • Medarbejdere, der på Ørsted-koncernens foranledning er fratrådt, kan optages fra deres fyldte 55 år.
 • Efterlevende ægtefælle/samlever kan fortsætte som betalende medlem.

Bestyrelsen kan i enhver henseende godkende/nægte optagelse af et nyt medlem.

Kontingent

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling én gang årligt den 1. marts.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. På generalforsamlingen vælges bestyrelse og revisorer. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Klubbens medlemmer kan på selve generalforsamlingen stille forslag til behandling, men forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer skal dog indsendes til formanden skriftligt inden den 15. januar.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisorer.
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer (formand, kasserer, næstformand, sekretær og to menige medlemmer) samt 1 suppleant.
Bestyrelsen inkl. suppleanten vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Formanden vælges på lige årstal. Kassereren vælges på ulige årstal.
Formanden og kassereren er de eneste der vælges specifikt til disse to poster.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og har mulighed for i valgperioden, at rokerer på de øvrige poster, hvis der opstår behov for det.

Formanden

Formanden tegner klubben og forestår den daglige ledelse i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Kassereren

Kassereren fører og afslutter klubbens regnskaber og er til enhver tid ansvarlig for de betroede midler.

Revisorer

De to revisorer har til enhver tid og uanmeldt adgang til at kontrollere regnskaber og kassebeholdning. Revisorerne skiftes til at være på valg og vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleanten vælges ligeledes for 2 år ad gangen og er på valg på lige årstal.

Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægt kan ændres af generalforsamlingen, hvis forslag herom er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

Klubben kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte på en særlig indkaldt generalforsamling stemmer derfor. Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om anvendelse af klubbens midler.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. september 1983 og ændret ved generalforsamlingen den 10. oktober 1988, den 11. februar 1991, den 8. februar 1993, den 14. februar 1994, den 8. februar 1999, den 11. februar 2002, den 5. februar 2007, den 8. februar 2016, den 13. februar 2017, den 12. februar 2018 og den 11. februar 2019.